Six dormer windows gaze down upon the Warringah Freeway.